Thập Đại Đệ Tử Phật

    1. Xá Lợi Phất

    2. Mục Kiền Liên